آتش سوزی در پاساژ برجیس مشهد

آتش سوزی در پاساژ برجیس مشهد

 

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/02/01/13950201115858437547784.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/02/01/139502011158573577547784.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/02/01/13950201115859577547784.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/02/01/139502011158589637547784.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/02/01/139502011158574977547784.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/02/01/139502011159002587547784.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/02/01/139502011158568577547784.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/02/01/13950201115857457547784.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/02/01/139502011158565457547784.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/02/01/139502011158571857547784.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/02/01/139502011158576537547784.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/02/01/139502011158585737547784.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/02/01/139502011158582937547784.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/02/01/139502011159001807547784.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/02/01/139502011159003527547784.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/02/01/139502011159004927547784.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/02/01/139502011159011167547784.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: