آخرین شب تبلیغات انتخاباتی در تهران (تصاویر)

آخرین شب تبلیغات انتخاباتی را در ادامه مجله مراحم مشاهده میکنید شب گذشته اخرین شب تبلیغات ستادهای تبلیغات ندارد.

آخرین زمان رسمی مجاز برای تبلیغات انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا تا ساعت ۸ صبح روز پنجشنبه ۲۸ اردیبهشت می باشد و پس از آن هرگونه فعالیت تبلیغاتی ممنوع می باشد.

آخرین شب تبلیغات انتخاباتی

آخرین شب تبلیغات انتخاباتی

تصاویری از آخرین ساعات تبلیغات انتخابات در تهران

آخرین شب تبلیغات انتخاباتی

تصاویری از آخرین ساعات تبلیغات انتخابات در تهران

آخرین شب تبلیغات انتخاباتی

تصاویری از آخرین ساعات تبلیغات انتخابات در تهران

آخرین شب تبلیغات انتخاباتی

تصاویری از آخرین ساعات تبلیغات انتخابات در تهران

آخرین شب تبلیغات انتخاباتی

تصاویری از آخرین ساعات تبلیغات انتخابات در تهران

آخرین شب تبلیغات انتخاباتی

تصاویری از آخرین ساعات تبلیغات انتخابات در تهران

آخرین شب تبلیغات انتخاباتی

تصاویری از آخرین ساعات تبلیغات انتخابات در تهران

آخرین شب تبلیغات انتخاباتی

تصاویری از آخرین ساعات تبلیغات انتخابات در تهران

آخرین شب تبلیغات انتخاباتی

تصاویری از آخرین ساعات تبلیغات انتخابات در تهران

آخرین شب تبلیغات انتخاباتی

تصاویری از آخرین ساعات تبلیغات انتخابات در تهران

آخرین شب تبلیغات انتخاباتی

تصاویری از آخرین ساعات تبلیغات انتخابات در تهران

آخرین شب تبلیغات انتخاباتی

تصاویری از آخرین ساعات تبلیغات انتخابات در تهران

آخرین شب تبلیغات انتخاباتی

تصاویری از آخرین ساعات تبلیغات انتخابات در تهران

آخرین شب تبلیغات انتخاباتی

تصاویری از آخرین ساعات تبلیغات انتخابات در تهران

آخرین شب تبلیغات انتخاباتی

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: