آدم‌های چند مجهولی

آدم‌های چند مجهولی
آدم‌های چند مجهولی

 

يك معادله يك مجهولي
مثل آبِ خوردن حل ميشود
فقط كافيست چند ثانيه وقت خرجش كني
اما امان از معادلاتي كه تعداد مجهولهايش زياد شود
هي كنار هم قرارشان ميدهي و نميشود كه نميشود
دمار از روزگارت در مي آورد
با ثانيه حل نميشود…گاهی ساعتها
گاهي ماهها….
و حتي سالها وقت ميبرد…
تنها راه حل اين معادلات،پاك كردن صورت مساله است
آدمهاي مجهول و بی ارزش زندگيتان را حل نكنيد بلکه حذف كنيد
وقتتان را ميگيرند و عمرتان را هدر میدهند
زياد زمان نداريد…

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: