آدم‌ ها گنجشک‌ های حیاط پشتی‌ خانه تان نیستند…

 

 ادمها گنجشک های حیاط پشتی خانه تان نیستند

 

http://img.morahem.com/wp-content/uploads/2016/09/1447073312206611.JPG

 

آدم‌ ها گنجشک‌ های حیاط پشتی‌ خانه تان نیستند

که برایشان دانه بپاشی،

به هر روز آمدنت عادتشان بدهی‌.

گاه و بیگاه روی پله‌ها بنشینی برایشان درد دل کنی‌

یا چشم‌هایت را ببندی و در خلسه ی مالیخولیایی خودت

به جیک جیکشان گوش کنی‌.

بعد یکروز حوصله‌ ‌ات سر برود.

خسته از شلوغی، خسته از بودنشان ،

راهت را بکشی بروی.

آدم‌ها حتی مثل گنجشک‌ها نیاز به کیش کیش ندارند.

می‌‌روند اما با دلی‌ شکسته

((نیکی‌ فیروزکوهی))

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: