آدم موفق کسی نیست که همه چیز را تجربه کند

به کوچه ای وارد می شدم که پیرمردی از آن خارج شد.
پیرمرد گفت: نرو، بن بست است…
گوش نکردم و رفتم…
بن بست بود…
برگشتم…
به سر کوچه که رسیدم…
پیر شده بودم…

 آدم موفق کسی نیست که همه چیز را تجربه کند.
کسی است که از تجربه دیگران استفاده می کند.

 

کسی است که از تجربه دیگران استفاده می کند.

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: