آری. از پشت کوه آمده ام

چوپان - داهاتی

آری از پشت کوه آمده ام…

چه می دانستم این ور کوه برای ثروت، باید حرام خورد؟!

برای عشق خیانت کرد و دروغ  گفت

برای خوب دیده شدن باید دیگری را بد نشان داد

برای به عرش رسیدن باید دیگری را به فرش کشاند

وقتی هم با تمام سادگی دلیلش را می پرسم

می گویند: از پشت کوه آمده!

ترجیح می دهم به پشت کوه برگردم و تنها دغدغه ام سالم برگرداندن گوسفندان

از دست گرگ ها باشد، تا اینکه این ور کوه باشم و خودم را تبدیل به گرگ کنم

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: