آشوب طرفداران کلینتون بعد از اعلام نتایج +تصاویر

درگیری و آشوب طرفداران کلینتون بعد از اعلام نتایج

 طرفداران دونالد ترامپ و هیلاری کلینتون در شهر نیویورک پس از اعلام نتایج انتخابات، با یکدیگرد درگیر شدند.
 
آشوب طرفداران کلینتون بعد از اعلام نتایج,درگیر طرفداران کلینتون
آشوب طرفداران کلینتون بعد از اعلام نتایج,درگیر طرفداران کلینتون
آشوب طرفداران کلینتون بعد از اعلام نتایج,درگیر طرفداران کلینتون
آشوب طرفداران کلینتون بعد از اعلام نتایج,درگیر طرفداران کلینتون
 
 
آشوب طرفداران کلینتون بعد از اعلام نتایج,درگیر طرفداران کلینتون
آشوب طرفداران کلینتون بعد از اعلام نتایج,درگیر طرفداران کلینتون
 
 
آشوب طرفداران کلینتون بعد از اعلام نتایج,درگیر طرفداران کلینتون
آشوب طرفداران کلینتون بعد از اعلام نتایج,درگیر طرفداران کلینتون
آشوب طرفداران کلینتون بعد از اعلام نتایج,درگیر طرفداران کلینتون
آشوب طرفداران کلینتون بعد از اعلام نتایج,درگیر طرفداران کلینتون
آشوب طرفداران کلینتون بعد از اعلام نتایج,درگیر طرفداران کلینتون
آشوب طرفداران کلینتون بعد از اعلام نتایج,درگیر طرفداران کلینتون
آشوب طرفداران کلینتون بعد از اعلام نتایج,درگیر طرفداران کلینتون
آشوب طرفداران کلینتون بعد از اعلام نتایج,درگیر طرفداران کلینتون
آشوب طرفداران کلینتون بعد از اعلام نتایج,درگیر طرفداران کلینتون
آشوب طرفداران کلینتون بعد از اعلام نتایج,درگیر طرفداران کلینتون
آشوب طرفداران کلینتون بعد از اعلام نتایج,درگیر طرفداران کلینتون
آشوب طرفداران کلینتون بعد از اعلام نتایج,درگیر طرفداران کلینتون
آشوب طرفداران کلینتون بعد از اعلام نتایج,درگیر طرفداران کلینتون
آشوب طرفداران کلینتون بعد از اعلام نتایج,درگیر طرفداران کلینتون
آشوب طرفداران کلینتون بعد از اعلام نتایج,درگیر طرفداران کلینتون
آشوب طرفداران کلینتون بعد از اعلام نتایج,درگیر طرفداران کلینتون
 
آشوب طرفداران کلینتون بعد از اعلام نتایج,درگیر طرفداران کلینتون
آشوب طرفداران کلینتون بعد از اعلام نتایج,درگیر طرفداران کلینتون

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: