آش نذری ۸۰ هزار کیلویی در شیراز! +تصاویر

طبخ ۸۰ هزار کیلو آش در شیراز به مناسبت ۲۸ صفر+ تصاویر

آماده سازی طبخ ۸۰ هزارکیلو آش، بزرگترین طبخ آش در رکورد جهانی ، در شیراز به مناسبت ۲۸ صفر سالروز وفات پیامبر(ص) از صبح امروز در شیراز درحال برگزاری است.

بزرگترین آش نذری جهان در شیراز

آماده سازی طبخ ۸۰ هزار کیلو آش در شیراز , طبخ آش در شیراز , آش نذری , بزرگترین آش نذری
آماده سازی طبخ ۸۰ هزار کیلو آش در شیراز , طبخ آش در شیراز , آش نذری , بزرگترین آش نذری
آماده سازی طبخ ۸۰ هزار کیلو آش در شیراز , طبخ آش در شیراز , آش نذری , بزرگترین آش نذری
آماده سازی طبخ ۸۰ هزار کیلو آش در شیراز , طبخ آش در شیراز , آش نذری , بزرگترین آش نذری
آماده سازی طبخ ۸۰ هزار کیلو آش در شیراز , طبخ آش در شیراز , آش نذری , بزرگترین آش نذری
آماده سازی طبخ ۸۰ هزار کیلو آش در شیراز , طبخ آش در شیراز , آش نذری , بزرگترین آش نذری
آماده سازی طبخ ۸۰ هزار کیلو آش در شیراز , طبخ آش در شیراز , آش نذری , بزرگترین آش نذری
آماده سازی طبخ ۸۰ هزار کیلو آش در شیراز , طبخ آش در شیراز , آش نذری , بزرگترین آش نذری
آماده سازی طبخ ۸۰ هزار کیلو آش در شیراز , طبخ آش در شیراز , آش نذری , بزرگترین آش نذری
آماده سازی طبخ ۸۰ هزار کیلو آش در شیراز , طبخ آش در شیراز , آش نذری , بزرگترین آش نذری
آماده سازی طبخ ۸۰ هزار کیلو آش در شیراز , طبخ آش در شیراز , آش نذری , بزرگترین آش نذری
آماده سازی طبخ ۸۰ هزار کیلو آش در شیراز , طبخ آش در شیراز , آش نذری , بزرگترین آش نذری

آماده سازی طبخ ۸۰ هزار کیلو آش در شیراز , طبخ آش در شیراز , آش نذری , بزرگترین آش نذری

آش نذری ۸۰ هزار کیلویی در شیراز

آماده سازی طبخ ۸۰ هزار کیلو آش در شیراز , طبخ آش در شیراز , آش نذری , بزرگترین آش نذری
آماده سازی طبخ ۸۰ هزار کیلو آش در شیراز , طبخ آش در شیراز , آش نذری , بزرگترین آش نذری
آماده سازی طبخ ۸۰ هزار کیلو آش در شیراز , طبخ آش در شیراز , آش نذری , بزرگترین آش نذری
آماده سازی طبخ ۸۰ هزار کیلو آش در شیراز , طبخ آش در شیراز , آش نذری , بزرگترین آش نذری
آماده سازی طبخ ۸۰ هزار کیلو آش در شیراز , طبخ آش در شیراز , آش نذری , بزرگترین آش نذری
آماده سازی طبخ ۸۰ هزار کیلو آش در شیراز , طبخ آش در شیراز , آش نذری , بزرگترین آش نذری

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: