آماده سازی مرزبانان چینی در برف ! + تصاویر

  آماده سازی مرزبانان چینی در برف + تصاویر 

 

  آموزش مرزبانان چینی در برف

مجله مراحم :  نفر از نیروهای دفاع از مرز چین در منطقه کاشغر واقع در ناحیه خودمختار سین کیانگ اقدام به برگزاری یک رزمایش کردند. این آموزش نظامی شامل پیاده روی ۱۵ کیلومتری در برف، جستجو در کوهها، تیراندازی و چند آموزش نظامی سخت و طاقت فرسا در هوای سرد منطقه کوهستانی کاشغر بود.
 
 آموزش مرزبانان چینی در برف , تصاویر آموزش مرزبانان چینی , آموزش یروهای دفاع از مرز چین , رزمایش آموزشی در برف , آماده سازی مرزبانان چینی در برف
آموزش مرزبانان چینی در برف , تصاویر آموزش مرزبانان چینی , آموزش نیروهای دفاع از مرز چین , رزمایش آموزشی در برف , آماده سازی مرزبانان چینی در برف
 آموزش مرزبانان چینی در برف , تصاویر آموزش مرزبانان چینی , آموزش یروهای دفاع از مرز چین , رزمایش آموزشی در برف , آماده سازی مرزبانان چینی در برف
آموزش مرزبانان چینی در برف , تصاویر آموزش مرزبانان چینی , آموزش نیروهای دفاع از مرز چین , رزمایش آموزشی در برف , آماده سازی مرزبانان چینی در برف
 آموزش مرزبانان چینی در برف , تصاویر آموزش مرزبانان چینی , آموزش یروهای دفاع از مرز چین , رزمایش آموزشی در برف , آماده سازی مرزبانان چینی در برف
آموزش مرزبانان چینی در برف , تصاویر آموزش مرزبانان چینی , آموزش نیروهای دفاع از مرز چین , رزمایش آموزشی در برف , آماده سازی مرزبانان چینی در برف
 آموزش مرزبانان چینی در برف , تصاویر آموزش مرزبانان چینی , آموزش یروهای دفاع از مرز چین , رزمایش آموزشی در برف , آماده سازی مرزبانان چینی در برف
آموزش مرزبانان چینی در برف , تصاویر آموزش مرزبانان چینی , آموزش نیروهای دفاع از مرز چین , رزمایش آموزشی در برف , آماده سازی مرزبانان چینی در برف
 آموزش مرزبانان چینی در برف , تصاویر آموزش مرزبانان چینی , آموزش یروهای دفاع از مرز چین , رزمایش آموزشی در برف , آماده سازی مرزبانان چینی در برف
آموزش مرزبانان چینی در برف , تصاویر آموزش مرزبانان چینی , آموزش نیروهای دفاع از مرز چین , رزمایش آموزشی در برف , آماده سازی مرزبانان چینی در برف
 آموزش مرزبانان چینی در برف , تصاویر آموزش مرزبانان چینی , آموزش یروهای دفاع از مرز چین , رزمایش آموزشی در برف , آماده سازی مرزبانان چینی در برف
آموزش مرزبانان چینی در برف , تصاویر آموزش مرزبانان چینی , آموزش نیروهای دفاع از مرز چین , رزمایش آموزشی در برف , آماده سازی مرزبانان چینی در برف
 آموزش مرزبانان چینی در برف , تصاویر آموزش مرزبانان چینی , آموزش یروهای دفاع از مرز چین , رزمایش آموزشی در برف , آماده سازی مرزبانان چینی در برف
آموزش مرزبانان چینی در برف , تصاویر آموزش مرزبانان چینی , آموزش نیروهای دفاع از مرز چین , رزمایش آموزشی در برف , آماده سازی مرزبانان چینی در برف
 آموزش مرزبانان چینی در برف , تصاویر آموزش مرزبانان چینی , آموزش یروهای دفاع از مرز چین , رزمایش آموزشی در برف , آماده سازی مرزبانان چینی در برف
آموزش مرزبانان چینی در برف , تصاویر آموزش مرزبانان چینی , آموزش نیروهای دفاع از مرز چین , رزمایش آموزشی در برف , آماده سازی مرزبانان چینی در برف
%image_alt%
 آموزش مرزبانان چینی در برف , تصاویر آموزش مرزبانان چینی , آموزش یروهای دفاع از مرز چین , رزمایش آموزشی در برف , آماده سازی مرزبانان چینی در برف
آموزش مرزبانان چینی در برف , تصاویر آموزش مرزبانان چینی , آموزش نیروهای دفاع از مرز چین , رزمایش آموزشی در برف , آماده سازی مرزبانان چینی در برف

تصاویر آموزش مرزبانان چینی

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: