آمدن و ماندن و رفتن آدم ها مهم نیست…

متن های فلسفی,متن درباره انسانیت,متن درباره زندگی,متن درباره مهربانی,متن درباره انسانیت

در زندگی هر آدمی

یک نفر پیدا می شود که بی مقدمه آمده .. مدتی مانده قدمی زده و رفته

آمدن و ماندن و رفتن آدم ها مهم نیست ..

اینکه بعد از روزگاری، در جمعی حرفی از تو به میان بیاید چگونه توصیف می شوید مهم است!

اینکه بعد از گذشت چند سال، چه ذهنیتی از هم دارید مهم است.

دوست خوبی بودی برایش یا مهمترین اشتباه زندگی اش ..؟

اینکه خاطرات خوبی از تو دارد یا خاطره ای بد…

اینکه رویایی شدی برای زندگی اش یا نه درسی شدی برای زندگی اش ..؟

به گمانم ذهنیتی که آدم ها از خود برای هم به یادگار می گذارند

از همه چیز بیشتر اهمیت دارد

وگرنه همه آمده اند که یک روز بروند …

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: