آنچه از پلاسکو باقی مانده است (تصاویر)

مغازه های ویران شده پلاسکو

با رسیدن به ساعات پایانی آواربرداری از ساختمان ۵۴ ساله پلاسکو، طبقات همکف و زیر همکف همراه با بقایای وسایل به روی عکاسان باز شد.

تصایری از بقایای پلاسکو

بقایای لاسکو,مغازه های ویران شده پلاسکو,مانکن های پلاسکو,ویرانه های پلاسکو,عکس های بقایای پلاسکو بقایای لاسکو,مغازه های ویران شده پلاسکو,مانکن های پلاسکو,ویرانه های پلاسکو,عکس های بقایای پلاسکو بقایای لاسکو,مغازه های ویران شده پلاسکو,مانکن های پلاسکو,ویرانه های پلاسکو,عکس های بقایای پلاسکو بقایای لاسکو,مغازه های ویران شده پلاسکو,مانکن های پلاسکو,ویرانه های پلاسکو,عکس های بقایای پلاسکو

مغازه های ویران شده پلاسکو,مانکن های پلاسکو,ویرانه های پلاسکو,عکس های بقایای پلاسکو

مغازه های ویران شده پلاسکو,مانکن های پلاسکو,ویرانه های پلاسکو,عکس های بقایای پلاسکومغازه های ویران شده پلاسکو,مانکن های پلاسکو,ویرانه های پلاسکو,عکس های بقایای پلاسکومغازه های ویران شده پلاسکو,مانکن های پلاسکو,ویرانه های پلاسکو,عکس های بقایای پلاسکومغازه های ویران شده پلاسکو,مانکن های پلاسکو,ویرانه های پلاسکو,عکس های بقایای پلاسکومغازه های ویران شده پلاسکو,مانکن های پلاسکو,ویرانه های پلاسکو,عکس های بقایای پلاسکو

مغازه های ویران شده پلاسکو,مانکن های پلاسکو,ویرانه های پلاسکو,عکس های بقایای پلاسکوhttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1395/11/08/13951108000500636211276351656307_23623_PhotoL.jpgمغازه های ویران شده پلاسکو,مانکن های پلاسکو,ویرانه های پلاسکو,عکس های بقایای پلاسکومغازه های ویران شده پلاسکو,مانکن های پلاسکو,ویرانه های پلاسکو,عکس های بقایای پلاسکومغازه های ویران شده پلاسکو,مانکن های پلاسکو,ویرانه های پلاسکو,عکس های بقایای پلاسکو

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: