آیدین سیار نویسنده مطلب موهن هفته نامه صدا

مطلب توهین آمیز آیدین سیار سریع 

مطلب موهن هفته نامه صدا

مطلب موهن هفته نامه صدا
مطلب موهن هفته نامه صدا

آیدین سیار سریع نویسنده مطلب موهن هفته نامه صدا که پیش از این در روزنامه توقیفی قانون مطلب می نوشت . مطلب وی باعث شد تا سردبیر هفته نامه صدا ضمن پوزش از مردم ، اعلام کند که این هفته نامه تا اطلاع ثانوی تعطیل شد.

 

توقیف هفته نامه صدا 

 
آیدین سیار سریع

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: