اتفاقات عجیب ۱۱ سپتامبر

اتفاقات عجیب ۱۱ سپتامبر را در این بخش از مجله مراحم بخوانید.

اتفاقات عجیب ۱۱ سپتامبر

ﺑﻌﺪ ﺍﺯ آن اتفاق مشهور حادثه ۱۱ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ که چهار هواپیما به برج های آمریکا زده شد
تعداد اندکی ﺍﺯ کارمندان برجهای مورد حادثه زنده ماندند.

یکی از آن کارمندان زنی بود که در آن روز ﺑﺎترﯼ ﺳﺎﻋﺘﺶ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻩ بود ﻭ ﺯﻧﮓ نخورده بود و آن زن دیر ﺑﯿﺪﺍﺭ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ!

یک ﻧﻔﺮ دیگر ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺮﻩ ﻗﻬﻮﻩ از ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ اش بر ﺭﻭﯼ پیراهنش ﺭﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻋﻮض ﮐﺮﺩﻥ ﻟﺒﺎﺳﺶ باعث شده بود دیر به محل کارش در آن برج برسد.

باتری ماشین ﯾﮑﯽ ﺍﺯ آنها هم خوابیده بود و ﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﺍﺳﺘﺎﺭﺕ ﺯﺩﻩ ﺑﻮﺩ، ﺭﻭﺷﻦ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﻮﺩ ،

و ﻧﻔﺮ بعدی ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺩﻟﯿﻞ ﺩﯾﺮ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺟﻔﺖ ﮐﻔﺶ ﻧﻮ ﺧﺮﯾﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﭘﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﻧﻮ ﺑﻮﺩن ﮐﻔﺶ ﺗﺎﻭﻝ ﻣﯿﺰﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺩﻟﯿﻞ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﻣﯿﺸﻮﺩ، ﺑﻪ ﺩﺍﺭﻭﺧﺎﻧﻪ ﺭﻓﺘﻪ ﻭ ﭼﺴﺐ ﺯﺧﻢ ﺧﺮﯾﺪﺍﺭﯼ ﮐﻨﺪ ﻭ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﺩﯾﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﮐﺎﺭﺵ ﺑﺮﺳﺪ ﻭ این ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻤﺎﻧﺪ!

همچنین ببینید: تصاویر جالب از حادثه ۱۱ سپتامبر

اینها اتفاقات ساده ای است کهشاید برای ما یک بد شانی قلمداد شود اما وقتی مدتی که میگذرد میفهیم بزرگترین شانس زندگی مان بوده است!

ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺩﺭ میان ﺗﺮﺍﻓﯿﮏی سنگین منتظر میمانید
یا آﺳﺎﻧﺴﻮﺭﯼ خراب میشود و درون آن برای مدتی حبس میشوید.
ﻓﺮﺯﻧﺪﺗﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺭﻓﺘﻦ ﺩﯾﺮ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻣﯿﺸﻮﺩ،
ﺳﭙﺮ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻋﻘﺒﯽ ﺑﻪ ﺳﭙﺮ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻭ یا ﻣﺠﺒﻮﺭ ﻣﯿﺸﻮﯾﺪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮﯾﺪ،

همچنین ببینید: تصاویری دیده نشده از بوش بعد از خبر حمله ۱۱ سپتامبر

ناراحت و خشمگین  ﻧﺸﻮﯾﺪ ﻭ آگاه باشید ﮐﻪ حکمتی در آن است که شما نمیدانید و ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ ﺟﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ،
و ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺍﺯ ﺷﻤﺎﺳﺖ.

اين حكمت خداوند در تمام ذره های جهان هستى جاريست.
همیشه چیزای مثبت و نقاط قوت اطراف تون رو ببینید و جذب کنید بعد از مدتی شادابی به عادت های خوبتون تبدیل میشه.

اتفاقات عجیب ۱۱ سپتامبر

اتفاقات عجیب 11 سپتامبر

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: