احمدی نژاد با لباس کردی در سال ۶۵

احمدی نژاد با لباس کردی
مربوط به سال ۶۵ است، زمانی که محمود احمدی نژاد در جبهه کردستان حضور داشت.

احمدی نژاد با لباس کردی مربوط به سال 65 است، زمانی که محمود احمدی نژاد در جبهه کردستان حضور داشت.

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: