اشتباه کردּن اشتباه نیست…

 

اشتباهاتت وقتی ا؋ـتاد روی زمیـن…..
بگذار همانجا بماند..
؋ـقط از لا به لای اشتباه هایت،یک تجربـه را بیرون بکش.
قاب کن ….و بزن به دیوار دلت..
اشتباه کردּن اشتباه نیست..
در اشتباه ماندنּ اشتباه است..

“فروغ فرخزاد”

اشتباه کردּن اشتباه نیست...

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: