اشتباه کنيد امّا…

املاي ننوشته غلط هم ندارد.

وقتي که راه نمي روي زمين هم نمي خوري.
 اين “زمين نخوردن” محصول سکون است نه مهارت..!
وقتي تصميم نمي گيري وکاري نمي کني،مسلما اشتباه هم نمي کني؛ اين “اشتباه نکردن” محصول انفعال است نه انتخاب..!

خوب بودن به اين معني نيست که درهاي تجربه را برخود ببندي و فقط پرهيز کني؛ خوب بودن در انتخاب هاي صحيح ماست که معنا پيدا کرده و شکل مي گيرد.
اشتباه کنيد اما آن را مجددا تکرار نکنيد..!
 املاي ننوشته غلط هم ندارد.

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: