اعزام جوان مبتلا به بیماری نادر به تهران (تصاویر)

اعزام جوان مبتلا به بیماری نادر به تهرانسید علی حسینی یکی از سه جوان مبتلا به بیماری پوستی نادر در روستای المیزان شهرستان مهر استان فارس که چند روز گذشته تصاویری از وضعیت زندگی آنها منتشر شده بود و حمایت رسانه ها و مردم را دی پی داشت صبح روز سه شنبه با کمک خیرین مقیم تهران برای درمان راهی تهران شد. 

آماده سازی و جمع آوری البسه مادر سید علی حسینی برای اعزام درمانی به تهران

 

آماده سازی و جمع آوری البسه مادر سید علی حسینی برای اعزام درمانی به تهران
شناسنامه سید علی حسینی برای اعزام درمانی به تهران

 

شناسنامه سید علی حسینی برای اعزام درمانی به تهران
آماده سازی و جمع آوری البسه مادر سید علی حسینی برای اعزام درمانی به تهران

 

آماده سازی و جمع آوری البسه مادر سید علی حسینی برای اعزام درمانی به تهران
آماده سازی و جمع آوری البسه مادر سید علی حسینی برای اعزام درمانی به تهران

 

آماده سازی و جمع آوری البسه مادر سید علی حسینی برای اعزام درمانی به تهران
بدرقه سید علی حسینی یکی از سه جوان در روستای دارالمیزان شهرستان مهر در استان فارس مبتلا به بیماری نادر پوستی

 

بدرقه سید علی حسینی یکی از سه جوان در روستای دارالمیزان شهرستان مهر در استان فارس مبتلا به بیماری نادر پوستی
بدرقه سید علی حسینی یکی از سه جوان در روستای دارالمیزان شهرستان مهر در استان فارس مبتلا به بیماری نادر پوستی

 

بدرقه سید علی حسینی یکی از سه جوان در روستای دارالمیزان شهرستان مهر در استان فارس مبتلا به بیماری نادر پوستی
بدرقه سید علی حسینی یکی از سه جوان در روستای دارالمیزان شهرستان مهر در استان فارس مبتلا به بیماری نادر پوستی

 

بدرقه سید علی حسینی یکی از سه جوان در روستای دارالمیزان شهرستان مهر در استان فارس مبتلا به بیماری نادر پوستی
بدرقه سید علی حسینی یکی از سه جوان در روستای دارالمیزان شهرستان مهر در استان فارس مبتلا به بیماری نادر پوستی

 

بدرقه سید علی حسینی یکی از سه جوان در روستای دارالمیزان شهرستان مهر در استان فارس مبتلا به بیماری نادر پوستی
بدرقه سید علی حسینی یکی از سه جوان در روستای دارالمیزان شهرستان مهر در استان فارس مبتلا به بیماری نادر پوستی

 

بدرقه سید علی حسینی یکی از سه جوان در روستای دارالمیزان شهرستان مهر در استان فارس مبتلا به بیماری نادر پوستی
بدرقه سید علی حسینی یکی از سه جوان در روستای دارالمیزان شهرستان مهر در استان فارس مبتلا به بیماری نادر پوستی

 

بدرقه سید علی حسینی یکی از سه جوان در روستای دارالمیزان شهرستان مهر در استان فارس مبتلا به بیماری نادر پوستی
بدرقه سید علی حسینی یکی از سه جوان در روستای دارالمیزان شهرستان مهر در استان فارس مبتلا به بیماری نادر پوستی

 

بدرقه سید علی حسینی یکی از سه جوان در روستای دارالمیزان شهرستان مهر در استان فارس مبتلا به بیماری نادر پوستی
بدرقه سید علی حسینی یکی از سه جوان در روستای دارالمیزان شهرستان مهر در استان فارس مبتلا به بیماری نادر پوستی

 

بدرقه سید علی حسینی یکی از سه جوان در روستای دارالمیزان شهرستان مهر در استان فارس مبتلا به بیماری نادر پوستی
بدرقه سید علی حسینی یکی از سه جوان در روستای دارالمیزان شهرستان مهر در استان فارس مبتلا به بیماری نادر پوستی

 

بدرقه سید علی حسینی یکی از سه جوان در روستای دارالمیزان شهرستان مهر در استان فارس مبتلا به بیماری نادر پوستی
بدرقه سید علی حسینی یکی از سه جوان در روستای دارالمیزان شهرستان مهر در استان فارس مبتلا به بیماری نادر پوستی

 

بدرقه سید علی حسینی یکی از سه جوان در روستای دارالمیزان شهرستان مهر در استان فارس مبتلا به بیماری نادر پوستی
بدرقه سید علی حسینی یکی از سه جوان در روستای دارالمیزان شهرستان مهر در استان فارس مبتلا به بیماری نادر پوستی

 

بدرقه سید علی حسینی یکی از سه جوان در روستای دارالمیزان شهرستان مهر در استان فارس مبتلا به بیماری نادر پوستی
بدرقه سید علی حسینی یکی از سه جوان در روستای دارالمیزان شهرستان مهر در استان فارس مبتلا به بیماری نادر پوستی

 

بدرقه سید علی حسینی یکی از سه جوان در روستای دارالمیزان شهرستان مهر در استان فارس مبتلا به بیماری نادر پوستی
حرکت سید علی حسینی یکی از سه جوان مبتلا به بیماری پوستی نادر به فرودگاه استان فارس

 

حرکت سید علی حسینی یکی از سه جوان مبتلا به بیماری پوستی نادر به فرودگاه استان فارس
حضور سید علی حسینی یکی از سه جوان مبتلا به بیماری پوستی نادر در سالن انتظار فرودگاه استان فارس

 

حضور سید علی حسینی یکی از سه جوان مبتلا به بیماری پوستی نادر در سالن انتظار فرودگاه استان فارس
اعزام سید علی حسینی یکی از سه جوان مبتلا به بیماری پوستی نادر در روستای المیزان استان فارس جهت درمان به تهران

 

اعزام سید علی حسینی یکی از سه جوان مبتلا به بیماری پوستی نادر در روستای المیزان استان فارس جهت درمان به تهران
بدرقه سید علی حسینی یکی از سه جوان در روستای دارالمیزان شهرستان مهر در استان فارس مبتلا به بیماری نادر پوستی

 

بدرقه سید علی حسینی یکی از سه جوان در روستای دارالمیزان شهرستان مهر در استان فارس مبتلا به بیماری نادر پوستی
 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: