اقتدار ایرانی یعنی این (عکس)

مقابل ساختمان سازمان ملل در وین، تندیس چهار ستاره شناس، پزشک و عالم بزرگ تاریخ که هر چهار نفر ایرانی هستند قرار دارد:
بوعلی سینا
 بیرونی
خیام
رازی

 تندیس چهار ستاره شناس ایرانی جلوی سازمان ملل

تندیس چهار ستاره شناس جلوی سازمان ملل,مجسمه  تندیس چهار ستاره شناس در وین
تندیس چهار ستاره شناس جلوی سازمان ملل,مجسمه تندیس چهار ستاره شناس در وین

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: