انگار خدا در زمين كنار توست…

وجود هیچکس غمها را از بین نمی برد اما کمک میکند با وجود غمها محکم بایستیم ، درست مثل
چترِ خوب که باران را متوقف نمیکند ، اما کمک میکند آسوده زیر باران بایستیم . .
ابرها به اسمان تكيه ميكنند، درختان به زمين و انسانها به مهرباني يكديگر…
گاهي دلگرمي يكی چنان معجزه ميكند كه انگار خدا در زمين كنار توست.
جاودان باد سايه کسانیکه كه شادي را علتند نه شريك، و غم را شريكند نه دليل …

 

عشق,عشق پایدار,پیرمرد و پیرزن عاشق

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: