اینجا مکزیکو سیتی است شهری روی تپه ها /تصاویر

این عکس ها شهر مکزیکو سیتی را از فراز آسمان نشان میدهند. خانه ها در این تصاویر همچون گرد هایی به نظر میرسند که بر روی تپه ها پخش شده اند. فارغ از شیب و ارتفاع این خانه ها در همه جای این شهر پراکنده شده اند. در این شهر ۲۰ میلیون نفر زندگی میکنند. تراکم جمعیتی در این شهر برابر ۲۵ هزار نفر در هر کیلومتر مربع میباشد. عکس ها توسط عکاس مکزیکی به نام پابلو لوپزتهیه شده است.

http://topnop.ir/uploads/201308/tpn7708/large/SegmEC1IJp.jpghttp://topnop.ir/uploads/201308/tpn7708/large/gcHjXNHU1i.jpghttp://topnop.ir/uploads/201308/tpn7708/large/jbg4FBFdTQ.jpghttp://topnop.ir/uploads/201308/tpn7708/large/SGiWgGSop4.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: