اینجا کرج است…

مجله مراحم: محله دور افتاده در قزل حصار کرج ، محله‌ای که نه شهر است و نه روستا! نه قوانین شهرنشینی بر آن حاکم است و نه روستا ! د‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر اینجا می‌توان با چند‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پاره آجر و بلوک سیمانی چارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌یواری ای با د‌‌‌‌‌‌‌‌‌یوارهای وصله پینه‌ای به‌د‌‌‌‌‌‌‌‌‌ور از چشم ماموران شهرداری ساخت .
 
 
 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: