این کارها فشار قبر را کم میکنند

 

 آدابى که فشار قبر را کم می کند

خداوند براى هر یک از  زنانی که مهریه اش را به شوهرش ببخشد پاداش هزار شهید و عبادت یک سال را مى نویسد.
آدابى که فشار قبر را از زنان بر مى دارد
۱ – صبر کردن بر غیرت شوهر
۲ – صبر کردن بر بد خلقى شوهر
۳ – بخشیدن مهریه به شوهر؛ خداوند براى هر یک از این زنان پاداش هزار شهید و عبادت یک سال را مى نویسد.

مؤمن همیشه پنج چیز براى انجام آداب به همراه دارد

۱ -تسبیح سى و چهار دانه

۲ – سجاده
۳ – شانه
۴ -مسواک

۵ – انگشتر عقیق (۴۷)

 

آدابى که باعث آمرزش انسان مى شوند
۱ -جارو کردن مسجد

۲ – مصافحه کردن با مؤ من
۳ – روشن کردن چراغ در مسجد
۴ – مریض شدن
۵ -عیادت مریض

۶ – شرکت در تشییع مسلمان
۷ – غذا دادن به گرسنه
۸ -روزه مستحبى گرفتن

۹ – به دست کردن انگشتر عقیق سرخ
۱۰ – زیاد سجده کردن
۱۱ – صلوات فرستادن
۱۲ – احترام به مهمان مؤمن

 

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: