این کجا و آن کجا…

 

عده ای سرب وگلوله,عده ای ملیاردها

 

عده ای سرب و گلوله , عده ای میلیاردها

هردوتا خوردند اما این کجا و آن کجا!

 

این یکی از سوز ترکش آن یکی هم در سونا

هردو میسوزند اما این کجا و آن کجا!

 

عده ای بر روی مین و عده ای بر بال قو

هردو خوابیدند اما این کجا و آن کجا!

 

این یکی بر تخت ماساژ آن یکی بر ویلچرش

هردو آرام اند اما این کجا و آن کجا!

 

این یکی در عمق دجله , آن يکی آنتاليا

هر دو در آبند اما این کجا و آن کجا!

 

این یکی با گازخردل , آن يكي با گاز بنز.

هردو میسازند اما این کجا وآن کجا!

 

عده ای کردند کار و عده ای بستند بار

هردو فعالند اما این کجا و آن کجا!

 

باکری ها سمت غرب و خاوری ها سمت غرب

هر دو تا رفتند اما این کجا و آن کجا!

 

آن یکی بر پشت تانک و آن یکی بر صدر بانک

هر دو مسئولند اما این کجا و آن کجا

 

248


جانباز , جانباز بدون پا , جانباز بدون پا در حال نماز , جانباز شیمیایی , جانباز با پای مصنوعی , عکس شهید , شهید زنده , مجله مراحم جانباز , جانباز بدون پا , جانباز بدون پا در حال نماز , جانباز شیمیایی , جانباز با پای مصنوعی , عکس شهید , شهید زنده , مجله مراحمجانباز , جانباز بدون پا , جانباز بدون پا در حال نماز , جانباز شیمیایی , جانباز با پای مصنوعی , عکس شهید , شهید زنده , مجله مراحمجانباز , جانباز بدون پا , جانباز بدون پا در حال نماز , جانباز شیمیایی , جانباز با پای مصنوعی , عکس شهید , شهید زنده , مجله مراحم جانباز , جانباز بدون پا , جانباز بدون پا در حال نماز , جانباز شیمیایی , جانباز با پای مصنوعی , عکس شهید , شهید زنده , مجله مراحم جانباز , جانباز بدون پا , جانباز بدون پا در حال نماز , جانباز شیمیایی , جانباز با پای مصنوعی , عکس شهید , شهید زنده , مجله مراحم

جانباز , جانباز بدون پا , جانباز بدون پا در حال نماز , جانباز شیمیایی , جانباز با پای مصنوعی , عکس شهید , شهید زنده , مجله مراحمجانباز , جانباز بدون پا , جانباز بدون پا در حال نماز , جانباز شیمیایی , جانباز با پای مصنوعی , عکس شهید , شهید زنده , مجله مراحم

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: