با هر كس مثل خودش رفتار نکن

مي گويند با هر كس بايد مثل خودش رفتار كرد !
شما گوش نکنید، چون اگر چنين بود از منش و شخصیت هیچكس ،چيزى باقى نمي ماند !

هركس هر چه به سرت آورد فقط خودت باش…
نگذار برخورد نادرست آدمها ، اصالت و طبیعت تو را خدشه دار کند.

 اگر جواب هر جفايى ، بدى بود که داستان زندگی ما خالى از آدم های خوب می شد !
اگر نمي توانى شخص مثبت زندگي كسى باشى…
اگر براى ياد دادنِ همان خوبى هايى كه خودت بلدى ، ناتوان هستی
اگر خوبى كردى و بدى ديدى

كنار بكش، اما بد نشو.

اين تنها كاريست كه از دستت بر مي آيد…
تو شخص مثبت زندگی خودت باش..

 

خودت باش

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: