بترس از کسی که مختصات تو را میداند …

بترس از کسی که مختصات تو را میداند …
هندسه روحت را میشناسد،
و میانبرهای دلت را بلد است،
او بهتر از هر کسی میتواند
معادلات زندگیت را غلط حل کند ؛
از ارتفاع دلت بالا برود ،
و قاعده حیاطت را بهم بریزد ،
دلت را بازیچه کند
و با یک لبخند ملیح بگوید :
متأسفم!
او بلد است
کدام آجر شکسته را بیرون بکشد !
تا دیوارت یکسره فرو بریزد

بترس از کسی که مختصات تو را میداند ... 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: