بتمن و مرد عنکبوتی در میان کودکان بیمار (تصاویر)

بتمن و مرد عنکبوتی در میان کودکان و تصاویر حضور سوپرمن در بین کودکان بیمار و عکس های حضور بتمن و مرد عنکبوتی در بیمارستان کودکان سرطانی را در مجله مراحم ببینید.

بتمن و مرد عنکبوتی در میان کودکان

کارگرانی که برای پاک کردن شیشه‌های یک بیمارستان تخصصی کودکان در کالیفرنیا مشغول به کار شده بودند برای شاد کردن بیماران کوچک این بیمارستان لباس شخصیت‌های معروف کارتونی از جمعه سوپرمن، مرد عنکبوتی و بتمن را به تن کردند.

بتمن و سوپرمن در بین کودکان سرطانی

بتمن و مرد عنکبوتی در میان کودکان بیمار بتمن و مرد عنکبوتی در میان کودکان بیمار بتمن و مرد عنکبوتی در میان کودکان بیمار بتمن و مرد عنکبوتی در میان کودکان بیمار

نظافت بیمارستان کودکان توسط مرد عنکبوتی

بتمن و مرد عنکبوتی در میان کودکان بیمار بتمن و مرد عنکبوتی در میان کودکان بیمار بتمن و مرد عنکبوتی در میان کودکان بیمار

حضور بتمن و سوپرمن در بین کودکان سرطانی

بتمن و مرد عنکبوتی در میان کودکان بیمار بتمن و مرد عنکبوتی در میان کودکان بیمار

مهربان‌ترین کارگرهای دنیا در لباس شخصیت‌های کارتونی

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: