بذر باور های غلط و درست

پدری به پسر خردسالش یک بطری کوچک داد که داخل آن یک عدد پرتقال بزرگ بود!!!…

کودک با تعجب درون بطری را نگاه میکرد و با خود میگفت: پرتقال به این بزرگی چطوری داخل این بطری کوچک رفته؟

کودک خیلی تلاش کرد تا پرتقال را از بطری خارج کند اما بی فایده بود!

سپس کودک از پدرش پرسید: چه جوری این پرتقال بزرگ داخل بطری رفته؟
آخه دهنه این بطری خیلی کوچیکه!

پدر ، پسر را به باغ برد و یک بطری خالی کوچک را به یکی از شاخه های درخت پرتقال بست . سپس یکی از شکوفه های کوچک پرتقال را درون بطری گذاشت
روزها سپری شد و شکوفه، تبدیل به یک پرتقال بزرگ شد تا جایی که امکان خروج از بطری غیر ممکن شده بود…

بعد از مشاهده این موضوع، کودک راز پرتقال را فهمید و جایی برای تعجب نمانده بود. پدر رو به پسر کرد و گفت:

?چیزی که امروز مشاهده کردی همان باور است.
? اگر از خردسالی بذر باور را درون ذهن کودک بکاریم او به آن باور که چه غلط باشد یا درست تعصب پیدا میکند که خارج کردنش خیلی سخت میشود.
دقیقا مثل این پرتقال که خارج کردنش محال است …مگر اینکه شیشه را بشکنیم و از بین ببریم.

 

بذر باور های غلط و درست

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: