برف بازی مردم در سنندج (تصاویر)

برف بازی در سنندج – کردستان

بر خلاف شهرهای دیگر ایران که با دود و گرد و غبار سر میکنند سنندج امروز برف بارید و مردم را به استقبال خود برد.

بارش برف در کردستان

برف بازی,شادی برای بارش برف,برف بازی خانم ها,تیوپ بازی دختران,تیوپ بای خانم ها,تیوپ بازی با برف

برف بازی,شادی برای بارش برف,برف بازی خانم ها,تیوپ بازی دختران,تیوپ بای خانم ها,تیوپ بازی با برف

برف بازی,شادی برای بارش برف,برف بازی خانم ها,تیوپ بازی دختران,تیوپ بای خانم ها,تیوپ بازی با برف برف بازی,شادی برای بارش برف,برف بازی خانم ها,تیوپ بازی دختران,تیوپ بای خانم ها,تیوپ بازی با برف برف بازی,شادی برای بارش برف,برف بازی خانم ها,تیوپ بازی دختران,تیوپ بای خانم ها,تیوپ بازی با برفبرف بازی,شادی برای بارش برف,برف بازی خانم ها,تیوپ بازی دختران,تیوپ بای خانم ها,تیوپ بازی با برفبرف بازی,شادی برای بارش برف,برف بازی خانم ها,تیوپ بازی دختران,تیوپ بای خانم ها,تیوپ بازی با برفبرف بازی,شادی برای بارش برف,برف بازی خانم ها,تیوپ بازی دختران,تیوپ بای خانم ها,تیوپ بازی با برفبرف بازی,شادی برای بارش برف,برف بازی خانم ها,تیوپ بازی دختران,تیوپ بای خانم ها,تیوپ بازی با برفبرف بازی,شادی برای بارش برف,برف بازی خانم ها,تیوپ بازی دختران,تیوپ بای خانم ها,تیوپ بازی با برف

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: