بر مزارم با سوز ناليدن چه سود؟

بي خبر از حال هم بودن چه سود

بر مزارم با سوز ناليدن چه سود؟

زنده را تا زنده است بايد به فريادش رسيد

ورنه بر سنگ مزارش اب پاشيدن چه سود

گر نرفتي خانه اش تا زنده بود

خانه ي صاحب عزا تا صبح خوابيدن چه سود

گر نپرسي حال من تا زنده ام

گريه و زاري و ناليدن چه سود

زنده را در زندگي قدرش بدان

ورنه مشكي را براي مرده پوشيدن چه سود

گر نكردي ياد من تا زنده ام

سنگ مرمر روي قبرم وانهادن چه سود…

 

بر مزارم با سوز ناليدن چه سود؟

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: