بزرگترین مسابقه طناب کشی جهان در ژاپن (تصاویر)

بزرگترین مسابقه طناب کشی در جهان 

بزرگترین مسابقه طناب کشی جهان در کشور ژاپن با حضور ۱۵۰۰نفر با طنابی ۲۰۰ متری به وزن ۴۳تن برگزار شد.

بزرگترین مسابقه طناب کشی جهان در ژاپن

 
بزرگترین مسابقه طناب کشی جهان در ژاپن,مسابقه طناب کشی در ژاپن
بزرگترین مسابقه طناب کشی جهان در ژاپن,مسابقه طناب کشی در ژاپن
بزرگترین مسابقه طناب کشی جهان در ژاپن,مسابقه طناب کشی در ژاپن
بزرگترین مسابقه طناب کشی جهان در ژاپن,مسابقه طناب کشی در ژاپن
بزرگترین مسابقه طناب کشی جهان در ژاپن,مسابقه طناب کشی در ژاپن
بزرگترین مسابقه طناب کشی جهان در ژاپن,مسابقه طناب کشی در ژاپن
بزرگترین مسابقه طناب کشی جهان در ژاپن,مسابقه طناب کشی در ژاپن
بزرگترین مسابقه طناب کشی جهان در ژاپن,مسابقه طناب کشی در ژاپن
بزرگترین مسابقه طناب کشی جهان در ژاپن,مسابقه طناب کشی در ژاپن
بزرگترین مسابقه طناب کشی جهان در ژاپن,مسابقه طناب کشی در ژاپن
بزرگترین مسابقه طناب کشی جهان در ژاپن,مسابقه طناب کشی در ژاپن
بزرگترین مسابقه طناب کشی جهان در ژاپن,مسابقه طناب کشی در ژاپن
بزرگترین مسابقه طناب کشی جهان در ژاپن,مسابقه طناب کشی در ژاپن
بزرگترین مسابقه طناب کشی جهان در ژاپن,مسابقه طناب کشی در ژاپن
بزرگترین مسابقه طناب کشی جهان در ژاپن,مسابقه طناب کشی در ژاپن
بزرگترین مسابقه طناب کشی جهان در ژاپن,مسابقه طناب کشی در ژاپن
بزرگترین مسابقه طناب کشی جهان در ژاپن,مسابقه طناب کشی در ژاپن
بزرگترین مسابقه طناب کشی جهان در ژاپن,مسابقه طناب کشی در ژاپن
بزرگترین مسابقه طناب کشی جهان در ژاپن,مسابقه طناب کشی در ژاپن
بزرگترین مسابقه طناب کشی جهان در ژاپن,مسابقه طناب کشی در ژاپن
 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: