بعضی آدمها ، انگار چوب اند…

 بعضی آدمها ، انگار چوب اند…

 

بعضی آدمها ، انگار چوب اند…
تا عصبانی می شوند، آتش میگیرند،
و همه جا را دودآلود میکنند،
همه جا را تیره و تار میکنند،
اشک آدم را جاری می کنند.

ولی بعضیها این طور نیستند؛
مثل عودند.
وقتی یک حرف میزنی که ناراحت میشوند، و آتش میگیرند،
بوی جوانمردی و انصاف میدهند ،
و هرگز نامردی نمیکنند.

این است که «هر کس را میخواهی بشناسی، در وقت عصبانیت، در وقت خشم بشناس.»

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: