بعضی ها شبیه چوب هستند و بعضی‌ها شبیه عود

بعضی ها شبیه چوب هستند و بعضی‌ها شبیه عود

بعضی ها شبیه چوب هستند و بعضی‌ها شبیه عود

بعضی آدمها ،
انگار چوب خشک اند…
تا عصبانی می شوند، آتش میگیرند،
و همه جا را با دود آلود میکنند،
اشک آدم را جاری می کنند.

ولی بعضیها این طور نیستند؛
مثل عودند…
وقتی یک حرف میزنی که ناراحت میشوند..
بوی جوانمردی و انصاف میدهند ،
و هرگز نامردی نمیکنند.
این است که
*هر کس را میخواهی بشناسی، در وقت عصبانیت،..
 در وقت خشم بشناس.»

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: