داستانک: بهلول و مرد ثروتمند

داستانک: تمسخر بهلول توسط یک مرد ثروتمند

 

شخص ثروتمندی خواست بهلول را در میان جمعی مسخره کند..
به بهلول گفت: ای بهلول آیا شباهتی بین من و تو هست؟
بهلول گفت:البته که هست…
مرد ثروتمند گفت:چه چیز ما به همدیگر شبیه است؟
بهلول جواب داد:
دو چیز ما شبیه یکدیگر است،
یکی جیب من و کله تو که هر دو خالی است
و دیگری جیب تو و کله من که هر دو پر است …

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: