به خداوند اعتماد كنید

 راننده ماشینی در دل شب راه رو گم كرد و بعد از مدتی، ناگهان ماشینش خاموش شد…
همون جا شروع كرد به شكایت از خدا، كه خدایا پس تو داری اون بالا چیكار میكنی ؟
چون خسته بود، خوابش برد و وقتی صبح از خواب بلند شد از شكایت دیشبش خیلی شرمنده شد، چون ماشینش دقیقا نزدیك یك پرتگاه خطرناك خاموش شده بود!
همه ی ما امكان به خطا رفتن رو داریم.
پس اگر جایی ، دیدید كه كارتون پیش نمیره، شكایت نكنید!!
شاید اگر جلوتر برید، به صلاح شما نباشه و خدا داره این جوری راه خطر رو میبنده!!
**به ” خداوند” اعتماد كنید** زیرا بهتر از ما صلاحمان را میداند .اول خدا آخرم خدااااا…

 

به خداوند اعتماد كنید

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: