به فرزند خود کمک به دیگران را نیاموز…

به فرزند خود کمک به دیگران را نیاموز

 

به کودک خود کمک به دیگران را نیاموز…
بلکه بیاموز که سخاوت جزئی از وجود انسان است…
اوراازجهنم نترسان…ذات او را پاک پرورش بده
وعده ی بهشت به اونده…
به او بیاموز خوب بودن لازمه ی انسانیته
او را نترسان…
به او شجاعته روبه روشدن بده
او را منع نکن…
به سوی زیباییها و خوبیها سوق بده
مغزش را محدود نکن با اندیشه هایت…به او اندیشیدن یاد بده
نگو انسان موجود برتر است…
بیاموز که هر موجودی با هر شکل و شرایطی به اندازه ی انسان حق زندگی دارد
از ثروتمند و فقیر برایش نگو…
به او بیاموز ارزش انسانها به وجود درونیه هرکسی است
راحتی را برایش فراهم نکن…
به او بیاموز سختیها هم جزئی از زندگی اند
خدا را برایش ترسیم نکن…بگذار او خودش خدايش را بشناسد.
او را محدود به قاعده و قانون نکن…
به او بیاموز بهترین را کشف کند..
او را از بدیها نترسان…
به او بیاموز خوبی و مهربانی را…
کودکت را با شکوه پرورش بده…
تا در آینده باشکوه زندگی کند…

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: