بی تو جای خالی ات انکار می خواهد فقط..

اشعار علی صفری

http://img.morahem.com/wp-content/uploads/2016/11/358428_we1zTTTQ.jpg

بی تو جای خالی ات انکار می خواهد فقط
زندگی لبخند معنا دار می خواهد فقط

چشمها به اتفاق تازه عادت می کنند
سر اگر عاشق شود ، دیوار می خواهد فقط

با غضب افتاده ام از چشم های قهوه ایت
حال و روزم قهوه قاجار می خواهد فقط

حق من بودی ولی حالا به ناحق نیستی
حرف حق هر جور باشد دار می خواهد فقط

نیستی حتی برای لحظه ای یادم کنی
انتظار دیدنت تکرار می خواهد فقط

بغض وقتی می رسد ، شاعر نباشی بهتر است
بغض وقتی گریه شد ،خودکار می خواهد فقط

چشم های خیسم امشب آبروداری کنید
مرد جای گریه اش سیگار می خواهد فقط

علی صفریhttp://img.morahem.com/wp-content/uploads/2016/11/day-l-amazing-ir-10.jpg

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: