تا خدا هست تو را چاره ي درماني هست

تا خدا هست تو را چاره ي درماني هست

تا خدا هست تو را راه به پاياني هست 

تا خدا هست دگر درد غم عشق نگو

تا خداهست فرار از در زنداني هست 

تا خدا هست خدا در نفست ميپيچد

تا خدا هست در اين نيم تنه جاني هست

  تا خدا هست پريشان نشود خاطر من

تا خدا هست در اين خانه نگهباني هست 

تا خداهست نفس جلوه اي از ذات خداست

تا خدا هست خدا حضرت رباني هست 

تا خدا هست در اين نيل مدد کاري هست

تا خدا هست تو را موسي عمراني هست

  تا خدا هست نفسهاي شقايق جاريست

تا خدا هست محمد گل بستاني هست 

تا خدا هست خدا هست خدا هست

تا خدا هست نفسهاي رحماني هست

 

تا خدا هست تو را چاره ي درماني هست

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: