تتو های دائمی به جای حلقه ازدواج +عکس

تتو های دائمی به جای حلقه ازدواج
حلقه های ازدواج را معمولا بجر در مواردی خاص از دست در نمی آورند. ولی همیشه عده ای هستند که حتی برای یک ثانیه هم حاضر نیستند این نشان وفاداری بههمسرشان را از خود جدا کنند. ایده ای جالب که جدیدا دیده شده است این است که یک حلقه تتو شده روی انگشت خود داشته باشید و در این صورت دیگر نیازی بهدر آوردن آن در هنگام خواب یا شستشوی دستها نیست.

تتو های دائمی به جای حلقه ازدواج

تتو های دائمی به جای حلقه ازدواج

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: