تجارت با جنگیدن سوسک‌ها! +تصاویر


کاسبی با جنگیدن سوسک‌ها

سوسک‌های کرگدنی زیرخانواده‌ای از تیره سرگین‌چرخانان هستند. در بخش‌هایی از آسیا از این سوسک‌ها به عنوان حیوان خانگی استفاده می‌کنند.

تجارت با جنگ سوسک‌ها

یکی از تفریحات کشاورزان تایلندی به جان هم انداختن همین سوسک هاست. هر کشاورز سوسک خود را زمین مبارزه می‌برد و سر مبالغ زیادی با هم شرط بندی می‌کنند.

جنگ سوسک‌ها, جنگ سوسک های کرگدنی,تجارت جنگ سوسک
جنگ سوسک‌ها, جنگ سوسک های کرگدنی,تجارت جنگ سوسک
جنگ سوسک‌ها, جنگ سوسک های کرگدنی,تجارت جنگ سوسک
جنگ سوسک‌ها, جنگ سوسک های کرگدنی,تجارت جنگ سوسک
جنگ سوسک‌ها, جنگ سوسک های کرگدنی,تجارت جنگ سوسک
جنگ سوسک‌ها, جنگ سوسک های کرگدنی,تجارت جنگ سوسک
جنگ سوسک‌ها, جنگ سوسک های کرگدنی,تجارت جنگ سوسک
جنگ سوسک‌ها, جنگ سوسک های کرگدنی,تجارت جنگ سوسک
جنگ سوسک‌ها, جنگ سوسک های کرگدنی,تجارت جنگ سوسک
 
 
 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: