تست هوش پنل لامپ های LED

تست هوش پنل لامپ های LED

مجله مراحم: تعدادی پنل داریم که هر کدام از آنها شامل ۲۵ لامپ LED کوچک هستند. برخی از آنها روشن (نقاط تیره) و برخی هم خاموشند (نقاط خالی). آیا می توانید با توجه به منطق موجود در شکل، بگویید کدام پنل، جایگزین علامت سوال خواهد شد؟

تست هوش پنل لامپ های LED

تست هوش پنل لامپ های LED

پاسخ تست هوش “پنل لامپ های LED”
گزینه ۵
از چپ به راست ستون ها را بررسی می کنیم:
ستون اول : هر دو شکل نسبت به محور عمودی دارای تقارن هستند.
ستون دوم : هر دو شکل نسبت به محور افقی دارای تقارن هستند.
ستون سوم: شکل دارای تقارن مایل می باشد و تنها گزینه شماره ۵، این شرط را داراست.

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: