پشت صحنه پوسترهای تزئینی (تصاویر)

پشت صحنه پوسترهای تزئینی

یک عکاس آمریکایی به جای سفر به طبیعت و آثار باستانی، ماکت آن‌ها را می سازد و بعد عکاسی می‌کند.

عکاسی از طبیعت بدون خارج شدن از اتاق

در ادامه مجله مراحم میتوانید برخی از این تصاویر را مشاهده نمایید:

پشت صحنه عکس های مدل

پشت صحنه پوسترهای تزئینی

عکاسی از مدل بازسازی شده با خلاقیت های ساده

پشت صحنه پوسترهای تزئینی

عکاسی از ماکت طبیعت با خلاقیت های ساده

پشت صحنه پوسترهای تزئینی

عکس هایی از طبیعت بدون خارج شدن از اتاق

پشت صحنه پوسترهای تزئینی

عکس از ماکت آثار تاریخی با خلاقیت های ساده

پشت صحنه پوسترهای تزئینی

بازسازی مدل های طبیعی و عکاسی از آن ها

پشت صحنه پوسترهای تزئینی

عکاسی از مدل های بازسازی شده از طبیعت با خلاقیت های ساده

پشت صحنه پوسترهای تزئینی

پشت صحنه پوسترهای تزئینی

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: