تصاویر: تئاتر خیابانی در تهران

تئاتر خیابانی در محوطه باز تئاتر تهران اجرا شد

 

http://www.yjc.ir/files/fa/news/1395/4/15/4796952_155.jpghttp://www.yjc.ir/files/fa/news/1395/4/15/4796962_554.jpghttp://www.yjc.ir/files/fa/news/1395/4/15/4796972_922.jpghttp://www.yjc.ir/files/fa/news/1395/4/15/4796963_512.jpghttp://www.yjc.ir/files/fa/news/1395/4/15/4796976_514.jpghttp://www.yjc.ir/files/fa/news/1395/4/15/4796954_590.jpghttp://www.yjc.ir/files/fa/news/1395/4/15/4796961_782.jpghttp://www.yjc.ir/files/fa/news/1395/4/15/4796953_572.jpghttp://www.yjc.ir/files/fa/news/1395/4/15/4796970_355.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: