تصاویر جالب از جشن سده زرتشتیان کرمان

تصاویر جالب از جشن سده زرتشتیان کرمان

در دهمین روز از بهمن و حدود۵۰ روزمانده به پایان سال زرتشتیان کرمان طبق آیینی هر ساله جشن سده رابرگزارکردند.

موبد زرتشتیان با اشاره به اینکه ۱۰بهمن و شب آخرچله ی بزرگ است،جشن سده را یکی از جشن های ملی ومذهبی که ازپدران ونیاکان ما به ارث رسیده است،عنوان کرد وعلت نامگذاری این جشن رابه سده گذشت صد روزاز زمستان بزرگ عنوان کرد.

فلاحتی هدف اصلی برگزاری این جشن هاراستایش، نیایش پروردگار، دورهم بودن،اتحاد،هم بستگی ودستگیری ازفقراوتهی دستان دانست ودرباره ی روشن کردن آتش دراین مراسم گفت:ما
در این مراسم آتش روشن می کنیم تا بگوییم آتش به وسیله ی ایرانیان کشف شده است وجزء یک نماد وپرچم درآیین ایرانی وجود دارد وما آن را به عنوان نماد پاکی واشویی  می دانیم وازآن پرستاری می کنیم.

فلاحتی مراسم قبل ازآتش زدن را نشانی از ۳اصل مهم ایرانی دانست وگفت:ابتدا مراسمی که به وسیله ی موبدان واوستا، آتش نیایش خوانده می شودو۳دور به دور هیزم که نشانه ی ۳اصل  اندیشه ی نیک،گفتار نیک وکردارنیک است،دور می زنیم وبعد هم آتش نمادین راروشن می کنیم.

مراسم جشن سده زرتشتیان کرمان

جشن سده در کرمان,جشن سده زرتشتیان,عکس های جشن سده زرتشت

جشن سده در کرمان,جشن سده زرتشتیان,عکس های جشن سده زرتشت

جشن سده در کرمان,جشن سده زرتشتیان,عکس های جشن سده زرتشت

جشن سده در کرمان,جشن سده زرتشتیان,عکس های جشن سده زرتشت

جشن سده در کرمان,جشن سده زرتشتیان,عکس های جشن سده زرتشت

جشن سده در کرمان,جشن سده زرتشتیان,عکس های جشن سده زرتشت

جشن سده در کرمان,جشن سده زرتشتیان,عکس های جشن سده زرتشت

جشن سده در کرمان,جشن سده زرتشتیان,عکس های جشن سده زرتشت

جشن سده در کرمان,جشن سده زرتشتیان,عکس های جشن سده زرتشت

جشن سده در کرمان,جشن سده زرتشتیان,عکس های جشن سده زرتشت

جشن سده در کرمان,جشن سده زرتشتیان,عکس های جشن سده زرتشت

http://cdn.isna.ir/d/2017/01/29/4/57428423.jpg

http://cdn.isna.ir/d/2017/01/29/4/57428419.jpg

ب

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: