تصاویر جشنواره شتر سواری در طبس

 

http://media.isna.ir/content/isna-6-288.jpg/4http://media.isna.ir/content/isna-10-249.jpg/4http://media.isna.ir/content/isna-3-308.jpg/4http://media.isna.ir/content/isna-11-222.jpg/4http://media.isna.ir/content/isna-2-316.jpg/4http://media.isna.ir/content/isna-5-294.jpg/4http://media.isna.ir/content/isna-4-297.jpg/4http://media.isna.ir/content/isna-12-212.jpg/4http://media.isna.ir/content/isna-13-196.jpg/4http://media.isna.ir/content/isna-9-261.jpg/4http://media.isna.ir/content/isna-8-269.jpg/4http://media.isna.ir/content/isna-7-282.jpg/4http://media.isna.ir/content/isna-14-189.jpg/4

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: