تصاویر: دختری که بینی ندارد

الی دختری که بدون بینی متولد شده و روی گلویش جراحی نای انجام شده تا به تنفس او کمک کند.
 
 
 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: