تصاویر: فستیوال ماشین‌های کلاسیک در بام تهران

ماشین‌های کلاسیک در بام تهران

 در گزارش تصویری زیر جشنواره تابستانی ماشین کلاسیک در بام تهران را می‌بینید.

 ماشین‌های کلاسیک در بام تهران
جشنواره تابستانی ماشین کلاسیک
 ماشین‌های کلاسیک در بام تهران
جشنواره تابستانی ماشین کلاسیک
ماشین‌های کلاسیک در بام تهران
جشنواره تابستانی ماشین کلاسیک
ماشین‌های کلاسیک در بام تهران
جشنواره تابستانی ماشین کلاسیک
ماشین‌های کلاسیک در بام تهران
جشنواره تابستانی ماشین کلاسیک
ماشین‌های کلاسیک در بام تهران
جشنواره تابستانی ماشین کلاسیک
ماشین‌های کلاسیک در بام تهران

ماشین‌های کلاسیک در بام تهران
جشنواره تابستانی ماشین کلاسیک
 ماشین‌های کلاسیک در بام تهران

 ماشین‌های کلاسیک در بام تهران
جشنواره تابستانی ماشین کلاسیک
 ماشین‌های کلاسیک در بام تهران

ماشین‌های کلاسیک در بام تهران
جشنواره تابستانی ماشین کلاسیک
 ماشین‌های کلاسیک در بام تهران

ماشین‌های کلاسیک در بام تهران
جشنواره تابستانی ماشین کلاسیک
ماشین‌های کلاسیک در بام تهران
جشنواره تابستانی ماشین کلاسیک

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: