تصاویر مراسم درآوردن چشم در هند

تصاویر مراسم درآوردن چشم در هند

صوفي‌هاي هندي طي يك مراسم مذهبي، با چاقو و شمشيرهاي تيز، حدقه چشم خود را بيرون مي‌آورند.

تصاویر مراسم درآوردن چشم در هند

مراسم درآوردن چشم در هند,بیرون آوردن چشم از حدقه
مراسم درآوردن چشم در هند,بیرون آوردن چشم از حدقه

تصاویر مراسم درآوردن چشم در هند

 

مراسم درآوردن چشم در هند,بیرون آوردن چشم از حدقه
مراسم درآوردن چشم در هند,بیرون آوردن چشم از حدقه

تصاویر مراسم درآوردن چشم در هند

مراسم درآوردن چشم در هند,بیرون آوردن چشم از حدقه
مراسم درآوردن چشم در هند,بیرون آوردن چشم از حدقه

تصاویر مراسم درآوردن چشم در هند

مراسم درآوردن چشم در هند,بیرون آوردن چشم از حدقه
مراسم درآوردن چشم در هند,بیرون آوردن چشم از حدقه

تصاویر مراسم درآوردن چشم در هند

مراسم درآوردن چشم در هند,بیرون آوردن چشم از حدقه
مراسم درآوردن چشم در هند,بیرون آوردن چشم از حدقه

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: