تصاویر: مردی با دست و پای آهنی

پدرو پیمنتا بر اثر ابتلا به بیماری مننژیت دست ها و پاهای خود را از دست داده است. ولی هنوز به زندگی امیدوار است. اگر کسی دچار به مننژیت باکتریایی شود، هرگونه تأخیر در درمان مایهٔ افزایشخطر بروز آسیب های همیشگی در فرد می شود. 

قطع عضو بدلیل ابتلا به مننژیت (26 عکس)قطع عضو بدلیل ابتلا به مننژیت (26 عکس)قطع عضو بدلیل ابتلا به مننژیت (26 عکس)قطع عضو بدلیل ابتلا به مننژیت (26 عکس)قطع عضو بدلیل ابتلا به مننژیت (26 عکس)قطع عضو بدلیل ابتلا به مننژیت (26 عکس)قطع عضو بدلیل ابتلا به مننژیت (26 عکس)قطع عضو بدلیل ابتلا به مننژیت (26 عکس)قطع عضو بدلیل ابتلا به مننژیت (26 عکس)قطع عضو بدلیل ابتلا به مننژیت (26 عکس)قطع عضو بدلیل ابتلا به مننژیت (26 عکس)قطع عضو بدلیل ابتلا به مننژیت (26 عکس)قطع عضو بدلیل ابتلا به مننژیت (26 عکس)قطع عضو بدلیل ابتلا به مننژیت (26 عکس)قطع عضو بدلیل ابتلا به مننژیت (26 عکس)قطع عضو بدلیل ابتلا به مننژیت (26 عکس)قطع عضو بدلیل ابتلا به مننژیت (26 عکس)قطع عضو بدلیل ابتلا به مننژیت (26 عکس)قطع عضو بدلیل ابتلا به مننژیت (26 عکس)قطع عضو بدلیل ابتلا به مننژیت (26 عکس)قطع عضو بدلیل ابتلا به مننژیت (26 عکس)

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: