تصاویر: ورزش پر هیجان اسلک لاين

اسلک لاين هنر حفظ تعادل و راه رفتن، بر روي تسمه يا طنابی است که بين دو نقطه محکم شده است. (اسلک لاين کاران ايراني در «بند يخچال» ارتفاعات دربند)
 

 
برچ

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: