تصاویر: چرت‌های اضطراری

خواب، به تعلیق نسبی ادراکات حسی و غیرفعال شدن تقریباً تمام عضلات ارادی در زمان استراحت به طوری که فعالیت بدن و ذهن تغییر کرده و توهم‌های بینایی جایگزین تصاویر واضح واقعی بشوند گویند.

در دنیای پرهیاهویی که وقت بسیار ارزشمند است گاهی خستگی روزانه چنان بر افراد چیره می شود که از کوچکترین فرصت ها استفاده کرده و خوابیدن را غنیمت می شمارند و در شرایط و به شکل غیر قابل تصوری به خواب می روند.

در ادامه مجموعه ای از تصاویر خوابیدن افراد در مشاغل مختلف در شرایط سخت توسط دوربین عکاسان ثبت شده که در ادامه آنها را مشاهد می‌کنید.

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: